Πράξη GDPR

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.», ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ ΠΙΕΡΙΑΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 121970748000, ΜΕ Α.Φ.Μ.094059476Δ.Ο.Υ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΔΙΕΥ/ΝΣΗ: ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΠΙΕΡΙΑΣ, Τ.Κ. 60063 –ΤΗΛΕΦΩΝΟ +30 23520 31602/31624 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΔΙΕΥ/ΝΣΗ: reservations@poseidonpalace.gr

Το ξενοδοχείο μας, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, δίνει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των δεδομένων των προσώπων, αναγνωρίζοντας την σημαντικότητα του θεμελιώδους δικαιώματος των ατόμων στην ιδιωτικότητα και στην προστασία του απορρήτου της ιδιωτικής τους ζωής.

Στο πλαίσιο αυτό το ξενοδοχείο μας εγγυάται ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων γίνεται σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και αρχές:

 • συλλέγονται για συγκεκριμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς, όπως αυτοί διατυπώνονται στο Αρχείο Δραστηριοτήτων Επεξεργασίας που διατηρεί και στην πολιτική απορρήτου
 • συλλέγονται έπειτα από συγκατάθεση του φυσικού προσώπου, όπου αυτή απαιτείται
 • υφίστανται επεξεργασία μόνο για τους σκοπούς, για τους οποίους έχουν συλλεχθεί ή/ και για νομικούς και κανονιστικούς λόγους ή/ και για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος
 • δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία πέραν του ορισμένου σκοπού
 • τα δεδομένα που επεξεργάζεται είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στα ελάχιστα αναγκαία για τους σκοπούς επεξεργασίας
 • υπόκεινται σε θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία σύμφωνα με τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είναι ακριβή και επιβεβαιώνονται, όταν απαιτείται, ειδικά πριν από τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων για τα φυσικά πρόσωπα
 • δεν τηρούνται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που απαιτείται για το σκοπό της επεξεργασίας ή/ και για τη συμμόρφωση του ξενοδοχείου με νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις
 • διατηρούνται ασφαλή από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, απώλεια ή καταστροφή
 • διαβιβάζονται σε τρίτους μόνο υπό τον όρο της διασφάλισης επαρκούς επιπέδου προστασίας τους.

Στα προεκτεθέντα συμμορφώνεται το σύνολο των εργαζομένων του ξενοδοχείου, αλλά και οι τρίτοι, οι οποίοι εκτελούν εργασίες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων των δεδομένων για λογαριασμό μας.

Το ξενοδοχείο, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, για να διασφαλίσει τα ανωτέρω προβαίνει στις εξής ενέργειες:

-παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή των πολιτικών προστασίας των προσωπικών δεδομένων, καθώς και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους ως προς τη συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο και τις βέλτιστες πρακτικές για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

-εφαρμόζει διαδικασίες για την πλήρη ικανοποίηση των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων

-ενημερώνει με διαφάνεια τα φυσικά πρόσωπα σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων τους

-ενσωματώνει τις αρχές επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε όλες τις εταιρικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την επεξεργασία τους, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη και τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

-έχει προσδιορίσει ρόλους και αρμοδιότητες που σχετίζονται με τη διαχείριση των δεδομένων

-παρέχει ευκρινείς οδηγίες στους εργαζόμενους και τους τρίτους που εκτελούν εργασίες για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας για την ασφαλή επεξεργασία και τη διαβίβαση των δεδομένων

-εξασφαλίζει ότι η μεταφορά δεδομένων σε τρίτους και η επεξεργασία από αυτούς για λογαριασμό του διενεργείται σε συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και σύμφωνα με τις εφαρμοζόμενες πολιτικές διαδικασίες

-εγγυάται τη συνεχή εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σε σχέσημε την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

-διαθέτει τους αναγκαίους πόρους για την αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων

-γνωστοποιεί τις παρούσες αρχές σε όλο το προσωπικό και μεριμνά για την τακτική επικαιροποίηση τους, ώστε να επιτυγχάνεται η πλήρης συμμόρφωση με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ – ΑΡΘΡΟ 13 ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 Το ξενοδοχείο μας συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές επεξεργασίας που θεσπίζει ο Γενικός Κανονισμός για την προστασία των δεδομένων (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016) και με τις διατάξεις του εθνικού νόμου 4624/2019, και διασφαλίζει την προστασία και την ασφάλεια των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται.

Η κανονιστική αυτή συμμόρφωση περιλαμβάνει όλους τους πελάτες μας, είτε αυτοί κάνουν κράτηση και χρήση των υπηρεσιών μας με τη φυσική τους παρουσία στο ξενοδοχείο μας, είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω του ιστότοπου του ξενοδοχείου.

Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία συλλέγουμε, τα επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με τις αρχές της ασφάλειας, της εμπιστευτικότητας, της ακρίβειας και της ακεραιότητας και εξασφαλίζουμε με κατάλληλα μέτρα την πλήρη προστασία τους από οποιαδήποτε απειλή και παραβίαση. Η εταιρεία μας διασφαλίζει ακόμη τη νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα.

Η Πολιτική του ξενοδοχείου για την Προστασία των Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας ενημερώνει και σας πληροφορεί με λεπτομέρεια σχετικά με το ποιες πράξεις συνεπάγονται την επεξεργασία των δεδομένων σας, για ποιους σκοπούς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, πως τα χρησιμοποιούμε και πως τα επεξεργαζόμαστε, για πόσο χρονικό διάστημα τα διατηρούμε, ποια είναι η βάση για τη νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία τους, σε ποιους τα κοινολογούμε και με ποιες προϋποθέσεις, ποια είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα και πως μπορείτε να τα ασκήσετε.

Με την παροχή των δεδομένων σας στο ξενοδοχείο μας, δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει την παρούσα πολιτική απορρήτου και ότι την αποδέχεστε και συμφωνείτε με αυτήν. Σε διαφορετική περίπτωση οφείλετε να μην μας δώσετε τις πληροφορίες που αφορούν το πρόσωπο σας, καθόσον δεν είστε υποχρεωμένοι να μας δίνετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Οφείλουμε όμως να σας ενημερώσουμε, ότι στην περίπτωση αυτή ενδέχεται να μην μπορούμε να σας παρέχουμε το σύνολο των υπηρεσιών μας και εσείς να μην έχετε τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις υπηρεσίες μας.

Ηεταιρείαμαςδραστηριοποιείταιστοχώροτηςπαροχήςυπηρεσιώνξενοδοχείουόπωςκαιυπηρεσιώνοργάνωσηςεκδηλώσεων, δεξιώσεων και συνεδρίων.

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα είναι:

ΗΑΝΩΝΥΜΗΕΤΑΙΡΕΙΑΜΕΤΗΝΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ.Ε.», ΜΕΕΔΡΑΤΗΝΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΠΙΕΡΙΑΣ, Τ.Κ. 60063, ΑΡΙΘΜΟΣΓ.Ε.ΜΗ.: 121970748000, ΜΕΑ.Φ.Μ. 094059476 Δ.Ο.Υ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ.

 

Με ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΔΙΕΥ/ΝΣΗ: ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΠΙΕΡΙΑΣ, Τ.Κ. 60063 –ΤΗΛΕΦΩΝΟ +30 23520 31602/31624 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΔΙΕΥ/ΝΣΗ: reservations@poseidonpalace.gr

 

Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας προκειμένου να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που επιθυμείτε ή χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, μας δίνετε πληροφορίες, οι οποίες αφορούν το πρόσωπο σας και από τις οποίες μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα η ταυτότητα σας ως φυσικό πρόσωπο.

Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν:

Δεδομένα ταυτοποίησης: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμός ταυτότητας/διαβατηρίου, εκδούσα αρχή, ημερομηνία γέννησης, εθνικότητα, στοιχεία ανηλίκων τέκνων που διαμένουν μαζί σας ή ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Στοιχεία Επικοινωνίας: Ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου. Αριθμός δωματίου, ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης.

Στοιχεία που είναι αναγκαία για την έκδοση παραστατικών και για την απόδειξη της οικονομικής συναλλαγής: Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ., τόπος/χρόνος παρεχόμενων υπηρεσιών, έγγραφα συμβάσεων, ηλεκτρονικές δηλώσεις βούλησης, τιμές, τρόποι πληρωμής.

Στοιχεία που σχετίζονται με τη χρήση των υπηρεσιών μας από εσάς, όπως καταναλώσεις σε εστιατόρια, bar, minibar, τύπος δωματίου, ενδιαφέροντα (αθλητικά, πολιτιστικά), προτιμήσεις, συμμετοχή σε εκδηλώσεις/διαγωνισμούς.

Πότε συλλέγουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας για να υποβάλλετε ερωτήσεις και αιτήματα, ή για να ζητήσετε πληροφορίες για τις υπηρεσίες που παρέχουμε, όταν κάνετε κράτηση δωματίου ή κλείνετε θέση στα εστιατόρια μας, όταν συμφωνείτε να σας παρέχουμε υπηρεσίες που προσφέρουμε, όταν αξιολογείτε τις υπηρεσίες που παρέχουμε, όταν κάνετε ένα σχόλιο για εμάς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο μας ή κάνετε εγγραφή στον ιστότοπο, όταν ζητάτε να λάβετε ενημερώσεις σχετικά με προωθητικές ενέργειες ή μάρκετινγκ, σας ζητούμε να μας δώσετε προσωπικά σας δεδομένα των κατηγοριών που αναφέρονται παραπάνω.

Στην περίπτωση που επισκέπτεστε τον ιστότοπο του ΠΟΣΕΙΔΩΝ PALACE (https://poseidonpalace.gr) ή κάνετε χρήση των διαδικτυακών μας υπηρεσιών (με αυτοματοποιημένο τρόπο και με τη χρήση τεχνολογιών cookies και άλλων τεχνολογιών) συλλέγουμε ορισμένες πληροφορίες, για τις οποίες αναλυτική ενημέρωση σας παρέχουμε στην «Πολιτική cookies», την οποία σας συστήνουμε να διαβάσετε.

Όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες ασύρματης διαδικτυακής πρόσβασης που προσφέρει το ξενοδοχείο μας δεν συλλέγουμε δεδομένα για το πρόσωπο σας.

Στο ξενοδοχείο μας και στους χώρους του λειτουργούμε σύστημα βιντεοεπιτήρησης, μέσω του οποίου συλλέγουμε δεδομένα εικόνας των πελατών μας και όσων άλλων εισέρχονται στο ξενοδοχείο και στους χώρους του. Η επεξεργασία αυτή γίνεται σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου όπως και τις κατευθυντήριες αρχές της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους νόμιμους και θεμιτούς σκοπούς: Για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες ξενοδοχείου που μας ζητάτε, για να μπορούμε να κάνουμε κράτηση δωματίου, για να κάνουμε επιβεβαίωση της κράτησης, για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας κατά τη διαμονή σας στο ξενοδοχείο, για τη διαχείριση των πληρωμών διαμονής και υπηρεσιών, για την παροχή των συμφωνημένων υπηρεσιών και για να εκτελέσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις που αναλαμβάνουμε απέναντι σας. Για την τιμολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών που σας προσφέρουμε, για την έκδοση των απαιτούμενων φορολογικών παραστατικών, για την απόδειξη της οικονομικής συναλλαγής. Ακόμη για να μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας, για όσο χρονικό διάστημα διαμένετε στο ξενοδοχείο μας, για να σας δίνουμε χρήσιμες πληροφορίες για δράσεις και προγράμματα του ξενοδοχείου μας, που θα κάνουν ευχάριστη τη διαμονή σας (η ενημέρωση μπορεί γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω sms στο κινητό τηλέφωνο).

Επίσης για τη λειτουργία του ιστότοπού μας. Για να διεξάγουμε κάποιες αναλύσεις δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας των καταναλωτών, της ανάλυσης των τάσεων και της οικονομικής ανάλυσης, για να μας βοηθήσετε να κατανοήσουμε περισσότερα για εσάς ως πελάτες, για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για τις οποίες ενδιαφέρεστε, για τις προτιμήσεις σας, για τον τρόπο με τον οποίο τα επιλέγετε, ώστε να μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα.

Για να συμμορφωνόμαστε με τα αιτήματα σας σε σχέση με την άσκηση των δικαιωμάτων σας.

Για να χρησιμοποιήσουμε ή να αποκαλύψουμε προσωπικά σας δεδομένα, για παράδειγμα σε σχέση με έρευνα από αρχή επιβολής του νόμου, όπου έχουμε νόμιμο δικαίωμα ή καθήκον. Για την υπεράσπιση και την προστασία των έννομων αξιώσεων μας και των έννομων συμφερόντων μας.

Για να διατηρούμε το δικαίωμα επικοινωνίας μαζί σας αναφορικά με ληξιπρόθεσμες οφειλές είτε απευθείας είτε μέσω τρίτων συνεργατών.

Για την προστασία, τον εντοπισμό και την πρόληψη απάτης και άλλων εγκληματικών ενεργειών, αξιώσεων και άλλων υποχρεώσεων.

Για να διασφαλίσουμε την ακρίβεια των δεδομένων που αποθηκεύουμε για το πρόσωπο σας.

Επίσης πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για το δικό σας συμφέρον, όπως στην εξαιρετική περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια σας από κάποιο ατύχημα.

Ακόμη για να προστατεύουμε τα πρόσωπα που διαμένουν, εργάζονται και επισκέπτονται το ξενοδοχείο μας καθώς και την περιουσία των φιλοξενούμενων, επισκεπτών, εργαζόμενων και την περιουσία και τις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου.

Για να σας παρέχουμε πληροφορίες σε σχέση με πακέτα διακοπών, με εκπτωτικά προγράμματα που εφαρμόζουμε και την προώθηση των υπηρεσιών μας και των προϊόντων μας.

Ειδικότερα κάνουμε χρήση δεδομένων, τα οποία συλλέγουμε με αυτοματοποιημένο τρόπο, όπως αναφέρουμε παραπάνω, για σκοπούς όπως:

Η εξατομίκευση της εμπειρίας των επισκεπτών μας στις υπηρεσίες μας μέσω διαδικτύου.

Η παροχή υλικού (συμπεριλαμβανομένης και της διαφήμισης) προσαρμοσμένο στις δικές σας επιθυμίες και στον τρόπο με τον οποίο κάνετε πλοήγηση στις υπηρεσίες μας μέσω διαδικτύου, εφόσον μας έχετε δώσει την έγγραφη και ρητή συγκατάθεση σας.

Η σωστή διαχείριση του ξενοδοχείου.

Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να βοηθήσουμε στη διάγνωση τεχνικών προβλημάτων και προβλημάτων που σχετίζονται με τις υπηρεσίες μας, να διαχειριστούμε τις ηλεκτρονικές (διαδικτύου) υπηρεσίες, να εντοπίσουμε τους χρήστες των υπηρεσιών μας στο διαδίκτυο, να στοχεύσουμε στη διαφήμιση, εφόσον μας έχετε δώσει τη ρητή και έγγραφη συγκατάθεση σας

Είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που αποκτάμε για εσάς και με άλλους τρόπους, για τους οποίους σας ενημερώνουμε πάντα τη στιγμή που συλλέγονται τα δεδομένα σας, έτσι ώστε να προσαρμόσουμε τις υπηρεσίες μας για να καλύψουμε καλύτερα τις δικές σας ανάγκες.

Η αυτοματοποιημένη συλλογή πληροφοριών μπορεί να γίνεται μέσω της χρήσης cookies και άλλων τεχνολογιών, όταν κάνετε χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών μας ή του ιστότοπού μας, όπως αναφέρουμε παραπάνω.

Δεν συλλέγουμε οικονομικές πληροφορίες, που σας αφορούν, από πάροχο υπηρεσιών πληρωμών. Συγκεκριμένα το ξενοδοχείο, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, δεν αποθηκεύει και δεν συλλέγει τα στοιχεία πληρωμής, όταν πραγματοποιείτε ηλεκτρονικές ή online πληρωμές μέσω πιστωτικών, χρεωστικών ή προπληρωμένων καρτών.

Νόμιμη βάση της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα

Το ξενοδοχείο μας διασφαλίζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, στηρίζοντας την επεξεργασία, σε κάθε τομέα δραστηριότητας του, σε μια ή περισσότερες από τις νόμιμες βάσεις που περιοριστικά αναφέρονται στον Γενικό Κανονισμό (άρθρο 6 ΓΚΠΔ). Συγκεκριμένα η επεξεργασία των δεδομένων σας για τους σκοπούς της κράτησης δωματίου ή της παροχής υπηρεσιών που μας ζητάτε στηρίζετε στη νόμιμη βάση της εκτέλεσης της σύμβασης. Η επεξεργασία των δεδομένων σας για την τιμολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών που σας προσφέρουμε, για την έκδοση των απαιτούμενων φορολογικών παραστατικών, για τη διατήρηση αρχείου συμβάσεων, για την απόδειξη της οικονομικής συναλλαγής βασίζεται στη νόμιμη βάση της εκτέλεσης της σύμβασης, αλλά και της εκπλήρωσης των νόμιμων υποχρεώσεων της επιχείρησης από τη φορολογική και λοιπή νομοθεσία. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας για τους σκοπούς της ανάλυσης δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας των καταναλωτών, της ανάλυσης των τάσεων και της οικονομικής ανάλυσης, της κατανόησης περισσότερων στοιχείων για εσάς ως πελάτες, σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για τις οποίες ενδιαφέρεστε, για τις προτιμήσεις σας, για τον τρόπο με τον οποίο τα επιλέγετε, ώστε να μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα, της συμμόρφωσης μας στα αιτήματα σας σε σχέση με την άσκηση των δικαιωμάτων σας, της διατήρησης του δικαιώματος επικοινωνίας μαζί σας αναφορικά με ληξιπρόθεσμες οφειλές είτε απευθείας είτε μέσω τρίτων συνεργατών, στηρίζεται στη νόμιμη βάση της επίτευξης των έννομμων συμφερόντων μας, ενώ στην περίπτωση αυτή λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις θεμελιώδεις ελευθερίες σας. Στη νόμιμη βάση της επίτευξης υπέρτερου έννομου συμφέροντος μας βασίζεται και η επεξεργασία των δεδομένων σας μέσω του συστήματος βιντεοεπιτήρησης που λειτουργούμε στους χώρους του ξενοδοχείου μας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι η επεξεργασία αυτή δεν θίγει το θεμελιώδες δικαίωμα σας στην ιδιωτικότητα.

Στη νόμιμη βάση της εκπλήρωσης των νόμιμων υποχρεώσεων μας στηρίζεται η αποκάλυψη προσωπικών σας δεδομένων σε σχέση με έρευνα από αρχή επιβολής του νόμου, όπου έχουμε νόμιμο δικαίωμα ή καθήκον.

 

Βάση για τη νομιμότητα της επεξεργασίας η συγκατάθεσή σας

Εφόσον μας έχετε δώσει τη ρητή, γραπτή και σαφή συγκατάθεση σας μπορούμε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας και να τα χρησιμοποιήσουμε για να σας ενημερώσουμε για τα εκπτωτικά προγράμματα μας και τις προσφορές μας, για τα προγράμματα επιβράβευσης των πελατών μας, για την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχουμε, για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μηνύματος sms, για ειδικές προσφορές ή ειδικές εκδηλώσεις.

Οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε, έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε ελεύθερα τη συγκατάθεση που μας έχετε δώσει για να λαμβάνετε προωθητικές ενημερώσεις, κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής στον κατάλογο των ενημερωτικών δελτίων, που βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε ηλεκτρονικού μηνύματος που τυχόν λάβατε από εμάς. Στην περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσης σας δεν θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτήν πριν από την ανάκληση της.

Δεν συλλέγουμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα

Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα είναι αυτά που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό. Το ξενοδοχείο μας δεν επεξεργάζεται και δεν συλλέγει ευαίσθητα δεδομένα. Το ξενοδοχείο μας κατ’ εξαίρεση επεξεργάζεται δεδομένα υγείας και ιατρικά δεδομένα των πελατών στο βαθμό και στην έκταση που είναι αναγκαίο και απαραίτητο για σκοπούς προστασίας της δημόσιας υγείας από μεταδοτικές ασθένειες ή την προστασία από πανδημίες και για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των επισκεπτών μας και του προσωπικού μας. Όπως για παράδειγμα για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και αποφυγής της διασποράς του κορονωϊού SARS-COV-2 και της λοίμωξης που προκαλεί, της Covid-19. Στην περίπτωση αυτή σας παρέχουμε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες που αφορούν την επεξεργασία των δεδομένων σας υγείας και των ιατρικών σας δεδομένων, όπως απαιτεί ο ΓΚΠΔ. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να τα διαβιβάσουμε στις αρμόδιες δημόσιες αρχές για τη συμμόρφωση σε νόμιμες υποχρεώσεις μας.

 Σε ποιους κοινολογούμε τα προσωπικά σας δεδομένα/αποδέκτες των δεδομένων σας

Κατά κανόνα το ξενοδοχείο μας δεν διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, παρά μόνο όταν αυτό καθίσταται αναγκαίο.

Ειδικότερα το προσωπικό του ξενοδοχείου επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που μας ζητάτε και στο μέτρο που είναι αναγκαίο. Τα δεδομένα σας κοινολογούνται μόνο στους εξουσιοδοτημένους γι’ αυτό υπαλλήλους. Διασφαλίζουμε ότι οι υπάλληλοι μας δεν θα αποκαλύψουν τα δεδομένα σας σε τρίτους, καταρτίζοντας με το προσωπικό μας συμφωνίες εμπιστευτικότητας. Ακόμη εξασφαλίζουμε ότι οι υπάλληλοι μας έχουν πρόσβαση μόνον στα δεδομένα, τα οποία είναι απολύτως αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί και για την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας τους.

Συνεργάτες μας, εκτός του ξενοδοχείου, μπορούν να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για λογαριασμό μας, με την αποκλειστική προϋπόθεση, ότι τηρούν τους κανόνες ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Σε αυτούς κοινολογούμε αποκλειστικά δεδομένα, τα οποία είναι αναγκαία, ώστε να παρέχουν αυτοί τις υπηρεσίες τους σε εμάς ή για να γίνει δυνατή η παροχή των υπηρεσιών τους σε εσάς. Οι συνεργάτες μας δεσμεύονται απέναντι μας για τα παραπάνω με συμβατικούς όρους που περιέχονται στις συμβάσεις που υπογράφουμε με αυτούς.

 

Σε ποιες άλλες οντότητες και πρόσωπα κοινολογούμε τα δεδομένα σας

Από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είμαστε υποχρεωμένοι, όταν κληθούμε, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας στις παρακάτω περιπτώσεις:

Σε μια δημόσια ή ρυθμιστική αρχή, όπως είναι η αστυνομία, η εισαγγελία, η ΑΠΔΠΧ, στους οργανισμούς πρόληψης κατά της απάτης (π.χ. Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος), για την αποφυγή εγκληματικών ενεργειών και για να αποτρέψουμε παράνομες ενέργειες σε βάρος μας και σε βάρος πελατών μας, ακόμη σε τρίτα πρόσωπα (ή στους αντιπροσώπους τους), όταν αυτά επιδιώκουν να προστατεύσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους ή τα δικαιώματα των άλλων. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν μεταφέρονται και δεν κοινολογούνται από εμάς σε τρίτες χώρες είτε εκτός είτε εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Τα Δικαιώματα τα οποία έχετε σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

Σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και με τον εθνικό νόμο 4624/2019 έχετε τα εξής δικαιώματα:

Πρόσβασης και Ενημέρωσης

Έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα έχουμε συλλέξει, για ποιόν σκοπό τα έχουμε συλλέξει, για πόσο χρόνο θα τα διατηρήσουμε και σε ποιους τα κοινολογούμε.

Διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διορθώσουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα ή ακόμη να συμπληρώσουμε ελλιπή δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα.

Περιορισμού και εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων που έχουμε συλλέξει για εσάς ή όταν η επεξεργασία είναι παράνομη ή όταν δεν χρειάζονται άλλο για τους σκοπούς της επεξεργασίας, όμως τα χρειάζεστε εσείς για να θεμελιώσετε νομικές αξιώσεις ή απαιτήσεις. Ακόμη έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας.

Φορητότητας

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε κάποια άλλη οντότητα για εσάς, σε μηχαναγνώσιμη μορφή.

Διαγραφής

Τέλος, έχετε το δικαίωμα, να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας, όταν αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τον σκοπό που συλλέχθηκαν, όταν θελήσετε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας για την επεξεργασία αυτών και όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία η οποία γίνεται για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Μέσω αποστολής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: reservations@poseidonpalace.gr

Μέσω επιστολής στη διεύθυνση: στην Λεπτοκαρυά Πιερίας, T.K. 60063,

Με αυτοπρόσωπη παρουσία στο ξενοδοχείο μας: για το σκοπό αυτό απευθυνθείτε στο τμήμα υποδοχής του ξενοδοχείου.

Στην αίτηση σας να έχετε συνάψει όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Θα αξιολογήσουμε το αίτημα σας άμεσα και σε κάθε περίπτωση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της παραλαβής του.

Όμως, αν το αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή πρόκειται για μεγάλο αριθμό αιτημάτων, ο χρόνος της απάντησης μας μπορεί να παραταθεί για άλλους δύο μήνες, αφού σας ενημερώσουμε σχετικά.

Η υποβολή και επεξεργασία του αιτήματος σας γίνεται δωρεάν. Όμως στην περίπτωση που το αίτημα σας είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, ιδίως όταν επαναλαμβάνεται, τότε μπορούμε να επιβάλλουμε την καταβολή ενός εύλογου τέλους.

 

Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Η εταιρεία διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών της μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών, για τους οποίους έχουν συλλεχθεί. Ακόμη τα διατηρεί για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο από το Νόμο, κατά κανόνα για πέντε (5) έτη από την πλήρη εκπλήρωση της παροχής σε εσάς, ή για όσο χρόνο είναι αναγκαίος για τη δικαστική διεκδίκηση των απαιτήσεων και τη δικαστική προστασία των δικαιωμάτων της επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση το ξενοδοχείο μας διασφαλίζει, ότι τα δεδομένα σας προστατεύονται απόλυτα και γίνεται χρήση τους μόνο για τους ορισμένους σκοπούς για τους οποίους διατηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή τα δεδομένα σας διατηρούνται ανωνυμοποιημένα.

Τέλος, διατηρούμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα έχουμε ενεργή συναίνεση και για τους λόγους που έχει αυτή δοθεί.

Οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας

Η εταιρεία έχει λάβει όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα από απώλεια, καταστροφή, μεταβολή, κοινολόγηση και οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση από τρίτους.

Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους

Ο ιστότοπός μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που εκτελούνται από άλλες οντότητες, τις οποίες δεν ελέγχουμε. Συνεπώς εμείς δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις ενέργειες ή τις πολιτικές αυτών των ιστοσελίδων. Σε περίπτωση που οδηγηθείτε μέσω τους ιστότοπού μας σε ιστότοπο τρίτου, μην παραλείψετε να διαβάσετε τις πολιτικές που εφαρμόζουν για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων σας.

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Χρησιμοποιούμε μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως Facebook, Instragram. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ανακτηθούν δεδομένα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εάν είστε συνδεδεμένοι σε ένα από αυτά, το δίκτυο μπορεί να αντιστοιχίσει την επίσκεψη σας στον ιστότοπο με τον λογαριασμό χρήστη που έχετε δημιουργήσει στην ηλεκτρονική σελίδα του ξενοδοχείου μας. Εάν είστε χρήστης ενός κοινωνικού δικτύου και δεν θέλετε να συνδυάζονται τα δεδομένα που ανακτώνται από την επίσκεψη σας στον ιστότοπό μας, πρέπει πριν την είσοδο σας σε αυτόν, να αποσυνδεθείτε πρώτα από το κοινωνικό σας δίκτυο.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για οποιαδήποτε απορία σας σε σχέση με τα παραπάνω επικοινωνήστε μαζί μας: Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: reservations@poseidonpalace.gr. Μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση της έδρας της εταιρείας μας.

Παράπονα στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε παράπονα ή καταγγελία στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα σχετικά δικαιώματα σας αναφορικά με την προστασία τους (διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, e-mail επικοινωνίας: contact@dpa.gr).

Αλλαγές στην πολιτική

Η εταιρεία μας δεσμεύεται για τη συνεχή ενημέρωση και επικαιροποίηση της παρούσας πολιτικής.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το ξενοδοχείο έχει καθιερώσει διαδικασίες, οι οποίες εγγυώνται στα υποκείμενα των δεδομένων την ανεμπόδιστη άσκηση των δικαιωμάτων τους σε σχέση με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η εταιρεία. Η άσκηση των δικαιωμάτων του υποκειμένου του δεδομένου γίνεται με την υποβολή αίτησης προς τον Υπεύθυνο επεξεργασίας είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω πληρεξουσίου:

Με την αίτηση τα υποκείμενα των δεδομένων δύνανται:

 • Να ζητούν πρόσβαση στα δεδομένα που τους αφορούν και λήψη αντιγράφου αυτών
 • Να εναντιώνονται στην επεξεργασία των δεδομένων
 • Να ζητούν τη διόρθωση των δεδομένων
 • Να αιτούνται τον περιορισμό της επεξεργασίας ή/ και τη διαγραφή των δεδομένων
 • Να ζητούν τη φορητότητα των δεδομένων
 • Να αντιτίθενται στη χρήση αυτοματοποιημένης επεξεργασίας.

Για την υποβολή του αιτήματος χρησιμοποιείται ειδικό έντυπο το οποίο διατίθεται από το Τμήμα Υποδοχής του ξενοδοχείου και συμπληρώνεται απευθείας από το φυσικό πρόσωπο. Επίσης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από τον ιστότοπο μας.

H υποβολή του αιτήματος μπορεί να γίνει:

 • ηλεκτρονικά μέσω e-mail, στη διεύθυνση:reservations@poseidonpalace.gr
 • στο Τμήμα Υποδοχής του ξενοδοχείου είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω ταχυδρομείου/εταιρεία ταχυμεταφοράς, με χρήση του ειδικού εντύπου.

Το τμήμα Υποδοχής, όπου είναι δυνατό, πρέπει να πιστοποιήσει την ταυτότητα του φυσικού προσώπου με την καταγραφή στοιχείων ταυτοποίησης, όπως ο αριθμός δελτίου ταυτότητας ή και στοιχεία/ έγγραφα εξουσιοδότησης, όταν ο αιτών υποβάλλει το αίτημα μέσω αντιπροσώπου. Για κάθε αίτημα, θα πρέπει να είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες πληροφορίες:

Στοιχεία ταυτοποίησης (αριθμός δελτίου ταυτότητας ή ο αριθμός διαβατηρίου ή στοιχεία/ έγγραφα εξουσιοδότησης κ.λπ.)

Τρόπος/ Κανάλι κατάθεσης αιτήματος

Κατηγορία δικαιώματος (πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής κ.λπ.)\

Πρόσθετες λεπτομέρειες περιγραφής αιτήματος που θα βοηθήσουν στην κατανόηση του αιτήματος.

Τα αιτήματα των φυσικών προσώπων προς τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας προωθούνται άμεσα στο Τμήμα Διοίκησης του ξενοδοχείου, προκειμένου να αξιολογηθούν.

Στην ιστοσελίδα του ξενοδοχείου διατίθεται: «Έντυπο υποβολής αιτήματος από το υποκείμενο των δεδομένων».

ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

Στους χώρους της ξενοδοχείου λειτουργεί σύστημα βιντεοεπιτήρησης μέσω καμερών κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV). Για τη λειτουργία του, την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που διενεργείται μέσω αυτού, τους σκοπούς της επεξεργασίας και την άσκηση των δικαιωμάτων τους ενημερώνονται τα φυσικά πρόσωπα που εισέρχονται στους χώρους του υπεύθυνου επεξεργασίας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες αρχές που έχει θεσπίσει η ΑΠΔΠΧ.

Η ενημέρωση γίνεται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο ενημέρωσης πραγματοποιείται μέσω ενημερωτικών πινακίδων, τοποθετημένων στην είσοδο του καταστήματος και εντός αυτού. Η αναλυτικότερη ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων σε σχέση με την άσκηση των δικαιωμάτων τους ακολουθεί μέσω του Β΄ επιπέδου ενημέρωσης, με κατάλληλο ενημερωτικό έντυπο, όπως το Α΄ και Β΄ πεδίο ενημέρωσης με λεπτομέρεια περιγράφονται παρακάτω:

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΣΡΗΣΗΣ:

Α’ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ:

Β΄ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Υπεύθυνος επεξεργασίας

ΗΑΝΩΝΥΜΗΕΤΑΙΡΕΙΑΜΕΤΗΝΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ.Ε.», ΜΕΕΔΡΑΤΗΝΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΠΙΕΡΙΑΣ, Τ.Κ. 60063, ΑΡΙΘΜΟΣΓ.Ε.ΜΗ.: 121970748000, ΜΕΑ.Φ.Μ. 094059476 Δ.Ο.Υ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ.

 

ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΔΙΕΥ/ΝΣΗ: ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΠΙΕΡΙΑΣ, Τ.Κ. 60063 –ΤΗΛΕΦΩΝΟ +30 23520 31602/31624 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΔΙΕΥ/ΝΣΗ: reservations@poseidonpalace.gr

Σκοπός επεξεργασίας και νομική βάση:

Χρησιμοποιούμε σύστημα επιτήρησης στους χώρους του ξενοδοχείου για τον σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1. στ ΓΚΠΔ).

 1. Ανάλυση εννόμων συμφερόντων

Το έννομο συμφέρον μας συνίσταται στην ανάγκη να προστατεύσουμε τον χώρο μας και τα αγαθά που βρίσκονται σε αυτόν από παράνομες πράξεις, όπως ενδεικτικά από κλοπές. Το ίδιο ισχύει και για την ασφάλεια της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας καθώς και της περιουσίας του προσωπικού μας, των πελατών, των επισκεπτών και προμηθευτών που νομίμως βρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο. Συλλέγουμε μόνο δεδομένα εικόνας και περιορίζουμε τη λήψη σε χώρους που αξιολογήσαμε ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα τέλεσης παράνομων πράξεων π.χ. κλοπής, όπως στα ταμεία μας και στην είσοδο, έξοδο, χωρίς να εστιάζουμε σε χώρους όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων, των οποίων λαμβάνεται η εικόνα, περιλαμβανομένου του δικαιώματός τους στον σεβασμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επί πλέον το σύστημα δεν χρησιμοποιείται για την επιτήρηση και αξιολόγηση των εργαζομένων εντός των γραφείων και των χώρων εργασίας τους.

 1. Αποδέκτες

Το τηρούμενο υλικό είναι προσβάσιμο μόνο από το αρμόδιο/εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας που είναι επιφορτισμένο με την ασφάλεια του χώρου. Το υλικό αυτό δεν διαβιβάζεται σε τρίτους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές, όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά του υπευθύνου επεξεργασίας, και όταν το υλικό αυτό ζητείται από τις αρχές αυτές νομίμως και αρμοδίως, και β) προς το θύμα ή τον δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης.

3.Χρόνος τήρησης

Τηρούμε τα δεδομένα εικόνας για δεκαπέντε (15) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται αυτόματα. Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστώσουμε κάποιο περιστατικό, απομονώνουμε τμήμα του βίντεο και το τηρούμε έως και έναν (1) μήνα ακόμα, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, ενώ αν το περιστατικό αφορά τρίτον θα τηρήσουμε το βίντεο έως και τρεις (3) μήνες ακόμα.

4.Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε την εικόνα σας και, εφόσον αυτό ισχύει, να λάβετε αντίγραφο αυτής.
 • Δικαίωμα περιορισμού: έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία, όπως για παράδειγμα να μη διαγράψουμε δεδομένα τα οποία θεωρείτε απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 • Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία.
 • Δικαίωμα διαγραφής: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε δεδομένα σας.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση reservations@poseidonpalace.grή επιστολή στην ταχυδρομική μας διεύθυνση ή καταθέτοντας σε εμάς το αίτημα σας αυτοπροσώπως, στη διεύθυνση του καταστήματος. Για να εξετάσουμε ένα αίτημα που σχετίζεται με την εικόνα σας, θα πρέπει να μας προσδιορίσετε πότε βρεθήκατε στην εμβέλεια των καμερών και να μας δώσετε μια εικόνα σας, ώστε να μας διευκολύνει στον εντοπισμό των δικών σας δεδομένων και στην απόκρυψη των δεδομένων τρίτων εικονιζόμενων προσώπων. Εναλλακτικά, σας δίνουμε τη δυνατότητα να προσέλθετε στις εγκαταστάσεις μας για να σας επιδείξουμε τις εικόνες στις οποίες εμφανίζεστε. Επισημαίνουμε επίσης ότι η άσκηση δικαιώματος εναντίωσης ή διαγραφής δεν συνεπάγεται την άμεση διαγραφή δεδομένων ή την τροποποίηση της επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση θα σας απαντήσουμε αναλυτικά το συντομότερο δυνατόν, εντός των προθεσμιών που ορίζει ο ΓΚΠΔ.

 

5.Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν, μέσω του συστήματος βιντεοεπιτήρησης, παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή.

Αρμόδια εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 2106475600.

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 1. Στοιχεία αιτούσας/αιτούντος:

ΟΝΟΜΑ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

 

EMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ

(συμπληρώνεται από τον Υ.Ε.-εταιρεία)

 
 1. Δικαίωμα του οποίου αιτείσθε την άσκηση (επιλέξτε το δικαίωμα από τον παρακάτω πίνακα)

Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα

 

Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων

 

Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων

 

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

 

Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων

 

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία

 
 1. Πληροφορίες για το αίτημα σας
Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στα οποία αφορά 
Περιγραφή του αιτήματος/αιτιολογία του αιτήματος 

Μετά την συμπλήρωση του το παρόν έντυπο πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά στο ξενοδοχείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:reservations@poseidonpalace.grή ταχυδρομικά στη διεύθυνση:ΠΟΣΕΙΔΩΝ PALACE, Λεπτοκαρυά Πιερίας, T.K. 60063.

………………………………………………………………………………………………… (τόπος)

………………………………………………………………………………………. (ημερομηνία)

(ονοματεπώνυμο/υπογραφή)

 

 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ cookies

Τι είναι τα cookies

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, όπως αυτό διαμορφώνεται από τις κανονιστικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις Οδηγίες της ΑΠΔΠΧ, η ιστοσελίδα μας αποδέχεται τη χρήση των «Cookies».

Πρόκειται για διαδικτυακά εργαλεία συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών που προέρχονται από πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ή συνεργαζόμενες ιστοσελίδες τρίτων φορέων, προκειμένου να μετρηθεί η επισκεψιμότητα, να βελτιωθεί  η λειτουργία, το περιεχόμενο και η συνολική εμφάνιση της ιστοσελίδας μας, και να προσαρμοστεί στις ανάγκες των πελατών μας.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων τα οποία μία ιστοσελίδα που επισκέπτεσθε, όπως η δική μας, μπορεί να εγκαταστήσει και να αποθηκεύσει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή. Αυτό γίνεται για να μπορεί ο ιστότοπος να απομνημονεύσει τις προτιμήσεις σας (όπως όνομα χρήστη, γλώσσα κ.λπ.) για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Η χρήση «Cookies» ως ιχνηλατών υποστηρίζεται από διάφορα προγράμματα πλοήγησης, τους λεγόμενους φυλλομετρητές (browsers), Google, Chrome, InternetExplorer, Mozilla, Firefox, Safari, Opera. Αν θέλετε μπορείτε να τα απενεργοποιήσετε, ώστε να μη γίνονται αποδεκτά ή ακόμα να τα διαγράψετε εκ των υστέρων.

 

Λειτουργίες των «Cookies»

Ανάλογα με το είδος τους, τα «Cookies» επιτελούν λειτουργίες μέτρησης της επισκεψιμότητας της σελίδας, καταγραφής αριθμού επισκεπτών, γλώσσας, ώρας, εισόδου, γεωγραφικής προέλευσης, αναγνωριστικών στοιχείων συσκευής (π.χ. λειτουργικό σύστημα, ανάλυση οθόνης), λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήσατε, απόπειρες εισόδου κλπ. Άλλα «Cookies» είναι προσωπικά δεδομένα και άλλα όχι. Ορισμένα «Cookies» είναι τεχνικά απαραίτητα και για να κάνουν πιο αποτελεσματική τη χρήση του ιστότοπου και να βελτιώσουν την εμπειρία της περιήγησης του χρήστη, ενώ άλλα επιτρέπουν τη λειτουργία συγκεκριμένων λειτουργιών.

Είδη «Cookies»

Υπάρχουν διάφοροι τύποι«Cookies», λειτουργικά, τεχνικά, ταυτοποίησης χρηστών, διαφημιστικά κλπ. Τα «Cookies» προβαλλόμενου ιστότοπου εγκαθίστανται από την ιστοσελίδα που επισκέπτεστε και είναι αναγνώσιμα μόνο από αυτόν.

Κατά την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας ενδέχεται να λάβετε «Cookies» τρίτων, τα λεγόμενα «Cookies» τρίτων, τα οποία εγκαθίστανται στη συσκευή σας (GoogleAnalytics, Facebook κ.α.)από τους τρίτους ή από το ίδιο το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε.

Ανάλογα με τη διάρκεια τους τα «Cookies» διακρίνονται σε «Μόνιμα» και είναι αυτά που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και δεν διαγράφονται αυτόματα μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας, σε αντίθεση με τα cookies περιόδου λειτουργίας, τα οποία διαγράφονται μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας.

Κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, θα σας ζητηθεί να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα «Cookies». Αν επιλέξετε συνειδητά να τα αποδεχθείτε, ο ιστότοπός μας θα απομνημονεύσει τις προτιμήσεις σας (όπως όνομα χρήστη, γλώσσα) για ορισμένο χρονικό διάστημα. Με τον τρόπο αυτό δεν θα χρειάζεται να τις εισαγάγετε εκ νέου όταν περιηγείστε στην ιστοσελίδα μας κατά τη διάρκεια της ίδιας επίσκεψης.

Για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούμε τα cookies

Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές σας ή στις κινητές συσκευές σας ούτε στα αποθηκευμένα σε αυτές αρχεία. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies χρησιμοποιούνται για σκοπούς αναγνώρισης & βελτιστοποίησης.

Τα cookies είναι απαραίτητα για την καλύτερη λειτουργία του ιστότοπου μας και για να σας παρέχουμε μια απολαυστική περιηγητική εμπειρία όταν επισκέπτεστε τον ηλεκτρονικό μας τόπο.

Χρησιμοποιούμε τα cookies επίσης για την προσαρμογή των προϊόντων και των υπηρεσιών, που σας παρέχουμε, τόσο μέσω του ηλεκτρονικού μας τόπου όσο και μέσω άλλων ιστότοπων ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ακόμη τα cookies μας επιτρέπουν να σας κοινολογήσουμε διαφημιστικό και ενημερωτικό υλικό σύμφωνα με τις δικές σας προτιμήσεις και ανάγκες. Τα cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για τη συλλογή ανωνυμοποιημένων στατιστικών στοιχείων σχετικά με την εμπειρία περιήγησης σας στον ιστότοπό μας. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να βελτιώσουμε τη λειτουργία του ηλεκτρονικού μας τόπου και των υπηρεσιών που σας παρέχουμε.

 

Νομικό καθεστώς χρήσης και αποθήκευσης cookies

Η εγκατάσταση και χρήση cookies ρυθμίζεται ειδικά από το νόμο άρθρο 4 παρ. 5 Ν. 3471/2006 που ενσωμάτωσε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/58/ΕΚ ePrivacy, η οποία αναμένεται να αντικατασταθεί με Κανονισμό. Κάθε ιστοσελίδα επιτρέπεται να εγκαταστήσει ένα τέτοιο «cookie» μόνο αν εσείς, ως ο χρήστης, δώσετε με θετική ενέργεια (opt-in) τη ρητή συγκατάθεση σας, κατά τους όρους του ΓΚΠΔ 2016/679, και σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΠΔΠΧ, μετά από σαφή ενημέρωση για την εγκατάσταση αυτή, τη χρησιμότητα, τις συνέπειες άρνησης για την εμπειρία του χρήστη, το σκοπό της επεξεργασίας, την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης και τυχόν αποδέκτες των δεδομένων. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να δίδεται μέσω κατάλληλων ρυθμίσεων στο φυλλομετρητή ιστού ή μέσω άλλης εφαρμογής.

 

Ενδέχεται η ιστοσελίδα μας να προβάλλει περιεχόμενο από εξωτερικούς παρόχους, όπως GoogleAnalytics, YouTube, Facebook, Twitter κ.λ.π.

Για την προβολή περιεχομένου τρίτων, πρέπει πρώτα να αποδεχθείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι ίδιοι οι εξωτερικοί συνεργάτες. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται η πολιτική τρίτων μερών για τη συλλογή Cookies, η οποία εκφεύγει του ελέγχου μας. Αν όμως δεν προβάλλετε το συγκεκριμένο περιεχόμενο, δεν εγκαθίστανται Cookies τρίτων στη συσκευή σας.

 

Λήψη συγκατάθεσης χρήστη

Η υποχρεωτική αποδοχή των Cookiesδεν αποτελεί όρο εισόδου στην ιστοσελίδα μας. Μπορείτε κατά περίπτωση να πλοηγηθείτε ελεύθερα ελέγχοντας και αποδεχόμενοι ή όχι τα Cookies, είτε δικά μας είτε τρίτων μερών, η πολιτική χρήσης των οποίων καθορίζεται αποκλειστικά και μόνο από αυτούς (τρίτα μέρη), χωρίς δική μας ανάμειξη και νομική ευθύνη.

Δίπλα στο κουμπί αποδοχής κάθε Cookies υπάρχει σύνδεσμος που οδηγεί στην παρούσα πολιτική χρήσης Cookies της ιστοσελίδας μας, στην οποία κάθε χρήστης μπορεί να διαβάσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, οι οποίες θα τον διευκολύνουν να λάβει απόφαση για τη χορήγηση συγκατάθεσης ή όχι στην αποδοχή Cookies. Η απενεργοποίηση των Cookies γίνεται το ίδιο εύκολα με την αποδοχή τους, με ίδιο αριθμόclicks και ίδια γραμματοσειρά.

Έλεγχος και διαγραφή των Cookies

Μπορείτε να ελέγχετε και ή /να διαγράφετε τα Cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας.

Μπορείτε να διαγράψετε τα  Cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση Cookies. Ωστόσο στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο και επίσης ενδέχεται να μην λειτουργούν μερικές υπηρεσίες (π.χ. αποθηκευμένα στοιχεία σύνδεσης, προτιμήσεις ιστότοπου).

Η πολιτική αυτή θα αναθεωρείται τακτικά ώστε να προσαρμόζεται στις οδηγίες των Εποπτικών Αρχών και τις νεότερες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις.